Bên A phải giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông ABC. Trong quá trình xin cấp Giấy phép kinh doanh nếu có thay đổi gì thì sẽ dựa vào tên gọi sau khi thay đổi để thực hiện.

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *