Bên A có trách nhiệm bàn giao cho bên B mặt bằng sạch để tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *