Bên A có quyền đến nơi sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng giám sát đột xuất trong quá trình sản xuất thiết bị, bên B phải hết sức hỗ trợ việc kiểm tra giám sát, cung cấp các công cụ và tài liệu liên quan

This quiz is for logged in users only.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *