Bên A có nghĩa vụ giới thiệu thiết kế của thiết bị trong Hợp đồng với nhân viên kỹ thuật của bên B, và trả lời các câu hỏi liên quan đến thiết kế thiết bị trong Hợp đồng mà nhân viên bên A đưa ra

1. 
[Cấp độ vừa]
giới thiệu thiết kế của thiết bị trong Hợp đồng với nhân viên kỹ thuật của bên B

2. 
[Cấp độ vừa]
các câu hỏi liên quan đến thiết kế thiết bị trong Hợp đồng mà nhân viên bên A đưa ra

3. 
[Cấp độ vừa]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *