Bất kỳ khiếm khuyết nào có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy phải viết vào báo cáo được đại diện hai bên ký

1. 
[Cấp độ vừa]
có thể phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm tại nhà máy

2. 
[Cấp độ vừa]
báo cáo được đại diện hai bên ký

3. 
[Cấp độ vừa]
Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *