7.4. Các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật doanh nghiệp 2005 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *