我不知道在我们大学的那些课程设置是否跟国际上很接近了,还是完全是基础的

在我们大学的那些课程设置

跟国际上很接近了

完全是基础的

Dịch cả câu nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *