如果联系方式如何一项发生变更,相关方应在变更后7日内将更改的联系方式按本条的约定书面通知对方

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *