外购、自建固定资产按实际成本计算;投资转入的固定资产以评估确认或者合同约定的价值记账。

Vui lòng đăng ký thành viên để luyện tập!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *