Mỗi bên chịu trách nhiệm mua bảo hiểm phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

Tham khảo từ chuyên ngành: Mua bảo hiểm; quyền sở hữu

phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

chịu trách nhiệm mua bảo hiểm tài sản

Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Văn hóa – Đời sống