Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B, nếu Bên A không thanh toán theo đúng Điều 2 thì …

Categories: Cấp độ khó
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Bài tập

Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên B, nếu Bên A không thanh toán theo đúng Điều 2 thì Bên A sẽ phải chịu phạt trả tiền chậm số tiền tương đương 0,2% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trễ, nhưng số ngày chậm trễ không được quá 10 ngày

  • Bạn làm bài nhé!

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet