Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH ABC kèm theo, bao gồm Bảng cân đối tài sản tại ngày 31-12-2009, Bảng lãi lỗ niên độ 2009, Bảng lưu chuyển tiền mặt, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như Thuyết minh Báo cáo tài chính

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bài tập

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH ABC kèm theo, bao gồm Bảng cân đối tài sản tại ngày 31-12-2009, Bảng lãi lỗ niên độ 2009, Bảng lưu chuyển tiền mặt, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như Thuyết minh Báo cáo tài chính

  • Bạn làm bài nhé!

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá