Nhân viên giám sát công trình do bên A đề cử …..

Nhân viên giám sát công trình do bên A đề cử có quyền giám sát việc thi công của bên B, trước khi chuẩn bị thi công, nếu cần thiết, nhân viên giám sát bên A có quyền kiểm tra, sát hạch công nhân của bên B Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo

在工程施工过程中,尽管承包人已按投标书的要求提供了机械,设备和仪器,但监理工程师或业主认为还不能完全满足现场的需求,监理工程师或业主有权要求承包人继续调遗或购买,租赁某些机械,设备和仪器

Quá trình thi công: 在工程施工过程中,尽管承包人已按投标书的要求提供了机械, 设备和仪器,但监理工程师或业主认为还不能完全满足现场的需求, 监理工程师或业主有权要求承包人继续调遗或购买,租赁某些机械,设备和仪器 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ khó  

Phải thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình

Phải thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ khó