承包人应在监理工程师发出开工令之后,在投标书附录中写明开工期限内开工本合同工程工期为15个月,工期从上述开工期的最后一天算起

Luyện dịch về Xây dựng 22: 承包人应在监理工程师发出开工令之后, 在投标书附录中写明开工期限内开工本合同工程工期为15个月, 工期从上述开工期的最后一天算起 Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

施工中对危险性较大的分部分项工程以及采用新技术、新工艺、新设备、材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌

Luyện dịch về Xây dựng 20 施工中对危险性较大的分部分项工程以及采用新技术、 新工艺、新设备、材料时,必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Khi xe của bên B vận chuyển vật liệu vào công trường phải xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy giới thiệu hợp lệ của Bên B cho người quản lý của Bên A để Bên A có kế hoạch bố trí, sắp xếp các thủ tục cần thiết

Khi xe của bên B vận chuyển vật liệu vào công trường phải xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy giới thiệu hợp lệ của Bên B cho người quản lý của Bên A để Bên A có kế hoạch bố trí, sắp xếp các thủ tục cần thiết Tham khảo từ chuyên ngành

Trước khi nghiệm thu công trình, nếu bên A cần sử dụng trước công trình đó, bên B không được khước từ, bên B và bên A sẽ bàn bạc và giao cho bên A sử dụng công trình

Trước khi nghiệm thu công trình, nếu bên A cần sử dụng trước công trình đó, bên B không được khước từ, bên B và bên A sẽ bàn bạc và giao cho bên A sử dụng công trình Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Khi công trình đang thi công hoặc nghiệm thu, nếu bên A thấy cần thiết yêu cầu đào hoặc tháo dỡ một phần công trình để kiểm tra, bên B phải chấp hành và sau đó có trách nhiệm sửa chữa

Khi công trình đang thi công hoặc nghiệm thu, nếu bên A thấy cần thiết yêu cầu đào hoặc tháo dỡ một phần công trình để kiểm tra, bên B phải chấp hành và sau đó có trách nhiệm sửa chữa Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ