Khi nghiên cứu các vấn đề lớn quyết định việc sản xuất kinh doanh, biên soạn chế độ nội quy quan trọng, phải nghe ý kiến và kiến nghị của Công đoàn và nhân viên trong Công ty

Khi nghiên cứu các vấn đề lớn quyết định việc sản xuất kinh doanh, biên soạn chế độ nội quy quan trọng, phải nghe ý kiến và kiến nghị của Công đoàn và nhân viên trong Công ty Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

甲方提供之产品均严格按照国家相关标准制造,并在保证期限内由于甲方产品本身引起的质量问题,甲方负责维修,保证期十二个月

Sản xuất theo tiêu chuẩn: 甲方提供之产品均严格按照国家相关标准制造, 并在保证期限内由于甲方产品本身引起的质量问题, 甲方负责维修,保证期十二个月 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa