承包人应在监理工程师发出开工令之后,在投标书附录中写明开工期限内开工本合同工程工期为15个月,工期从上述开工期的最后一天算起

Luyện dịch về Xây dựng 22: 承包人应在监理工程师发出开工令之后, 在投标书附录中写明开工期限内开工本合同工程工期为15个月, 工期从上述开工期的最后一天算起 Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý hoàn thành những tồn đọng hay sai sót bằng chi phí của mình vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu

Bằng kinh nghiệm và khả năng của mình, Nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý hoàn thành những tồn đọng hay sai sót bằng chi phí của mình vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu Tham khảo từ

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ…(xem tiếp)

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng trong quá trình thi công hay nghiệm thu bàn giao của Nhà thầu làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào liên quan đến công trình bao gồm

Để toàn tuyến đường được sạch đẹp, quy phạm và thống nhất, Chủ đầu tư phải bảo lưu quyền điều chỉnh sắp xếp đối với lan can chống va đập dầm cầu, phủ xanh một phần sườn dốc và thi công gia cố

Để toàn tuyến đường được sạch đẹp, quy phạm và thống nhất, Chủ đầu tư phải bảo lưu quyền điều chỉnh sắp xếp đối với lan can chống va đập dầm cầu, phủ xanh một phần sườn dốc và thi công gia cố Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp

Khi không thể đạt được cân bằng thu nhập ngoại tệ theo phương thức nói trên, doanh nghiệp sẽ cố gắng tăng thu nhập ngoại tệ bằng cách áp dụng các biện pháp khác theo luật Việt Nam

Khi không thể đạt được cân bằng thu nhập ngoại tệ theo phương thức nói trên, doanh nghiệp sẽ cố gắng tăng thu nhập ngoại tệ bằng cách áp dụng các biện pháp khác theo luật Việt Nam Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá …..

Bên bảo lãnh cam kết thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh tối đa trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền tại mục 2 Bảo lãnh này sau khi nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Bên nhận bảo lãnh tuyên bố việc

Với điều kiện không thay đổi tổng giá của Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh báo giá không hợp lý trước khi ký Hợp đồng, Nhà thầu phải phối hợp vô điều kiện và chấp nhận

Với điều kiện không thay đổi tổng giá của Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh báo giá không hợp lý trước khi ký Hợp đồng, Nhà thầu phải phối hợp vô điều kiện và chấp nhận Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬,业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款

Thanh toán chi phí: 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款作为 对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa