施工中对危险性较大的分部分项工程以及采用新技术、新工艺、新设备、材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌

Luyện dịch về Xây dựng 20 施工中对危险性较大的分部分项工程以及采用新技术、 新工艺、新设备、材料时,必须制定相应的安全技术措施, 施工现场必须具有相关的安全标志牌 Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Khi xe của bên B vận chuyển vật liệu vào công trường phải xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy giới thiệu hợp lệ của Bên B cho người quản lý của Bên A để Bên A có kế hoạch bố trí, sắp xếp các thủ tục cần thiết

Khi xe của bên B vận chuyển vật liệu vào công trường phải xuất trình giấy tờ của phương tiện, giấy giới thiệu hợp lệ của Bên B cho người quản lý của Bên A để Bên A có kế hoạch bố trí, sắp xếp các thủ tục cần thiết Tham khảo từ chuyên ngành

Nếu một mục bất kỳ của phương thức liên hệ thay đổi, bên liên quan phải thông báo cho bên kia bằng văn bản đã thỏa thuận ở điều này phương thức liên hệ sau khi thay đổi trong vòng 7 ngày sau khi thay đổi

Nếu một mục bất kỳ của phương thức liên hệ thay đổi, bên liên quan phải thông báo cho bên kia bằng văn bản đã thỏa thuận ở điều này phương thức liên hệ sau khi thay đổi trong vòng 7 ngày sau khi thay đổi Tham khảo từ chuyên ngành tại: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo

Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, bên A và bên B đều thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của Hợp đồng, bất kỳ bên nào không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận của Hợp đồng này, phải chịu trách nhiệm về vi phạm Hợp đồng tương ứng, và bồi thường thiệt hại đã gây ra cho bên kia

Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, bên A và bên B đều thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của Hợp đồng, bất kỳ bên nào không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận của Hợp đồng này, phải chịu trách nhiệm về vi phạm Hợp đồng tương

Những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất nhằm giải thích tương hỗ cho nhau, nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì hai Bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất

Những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là quan hệ thống nhất nhằm giải thích tương hỗ cho nhau, nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì hai Bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ

Thời gian thi công nếu có vướng mắc về thiết kế hay bất cứ sự thay đổi nào từ hai bên phải có văn bản đệ trình và hướng giải quyết sự việc, các công văn thông tin này sẽ làm chứng từ bổ sung hồ sơ bàn giao – hoàn công – thanh quyết toán sau này

Thời gian thi công nếu có vướng mắc về thiết kế hay bất cứ sự thay đổi nào từ hai bên phải có văn bản đệ trình và hướng giải quyết sự việc, các công văn thông tin này sẽ làm chứng từ bổ sung hồ sơ bàn giao – hoàn công – thanh quyết

Công tác chuẩn bị, nên chọn một vị trí thích hợp để làm kho tạm tập kết vật tư, bảo quản tốt tất cả các vật liệu chuyển vào công trường không bị hư hỏng gây lãng phí

Công tác chuẩn bị, nên chọn một vị trí thích hợp để làm kho tạm tập kết vật tư, bảo quản tốt tất cả các vật liệu chuyển vào công trường không bị hư hỏng gây lãng phí Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Khi thi công trên cao như lắp các bảng hiệu ngoài nhà phải trang bị các thiết bị chuyên dùng: giàn giáo, cẩu, công nhân thi công phải mang đầy đủ đồ dùng an toàn lao động cá nhân: quần áo bảo hộ, dây đai, giầy, mũ…

Khi thi công trên cao như lắp các bảng hiệu ngoài nhà phải trang bị các thiết bị chuyên dùng: giàn giáo, cẩu, công nhân thi công phải mang đầy đủ đồ dùng an toàn lao động cá nhân: quần áo bảo hộ, dây đai, giầy, mũ… Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo

Định kỳ 05 ngày kiểm tra lại tiến độ thi công có hợp lý không để tiện cho việc chỉnh sửa tiến độ và sắp xếp hợp lý công việc thi công còn lại

Định kỳ 05 ngày kiểm tra lại tiến độ thi công có hợp lý không để tiện cho việc chỉnh sửa tiến độ và sắp xếp hợp lý công việc thi công còn lại Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ