Với điều kiện không thay đổi tổng giá của Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh báo giá không hợp lý trước khi ký Hợp đồng, Nhà thầu phải phối hợp vô điều kiện và chấp nhận

Với điều kiện không thay đổi tổng giá của Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh báo giá không hợp lý trước khi ký Hợp đồng, Nhà thầu phải phối hợp vô điều kiện và chấp nhận Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬,业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款

Thanh toán chi phí: 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款作为 对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 业主保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Mức phí dịch vụ vận chuyển có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại thời điểm hàng đến khi có sự biến động về giá các dịch vụ và do có sự thay đổi chính sách về xuất nhập khẩu, cơ quan công quyền sở tại liên quan trực tiếp tới cuộc vận tải

Mức phí dịch vụ vận chuyển có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tại thời điểm hàng đến khi có sự biến động về giá các dịch vụ và do có sự thay đổi chính sách về xuất nhập khẩu, cơ quan công quyền sở tại liên quan trực tiếp

公司分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东

Phân chia lợi nhuận: 公司分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时, 由董事会决定某一日为股权登记日, 股权登记日结束时的在册股东为公司股东 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

该剧讲述了项羽乌江自刎的古老悲剧故事,剧中加入大量戏曲元素的表演使这台戏呈现出与以往国家话剧院作品完全不同的艺术风格

Nghệ thuật truyền thống TQ: 该剧讲述了项羽乌江自刎的古老悲剧故事,剧中加入大量戏曲元素的表演 使这台戏呈现出与以往国家话剧院作品完全不同的艺术风格 Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật doanh nghiệp 2005 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành

Các quyền và nghĩa vụ khác với tư cách là thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Luật doanh nghiệp 2005 cùng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa

Thời gian bảo hành là 12 tháng & trường hợp bên A muốn nghiệm thu hoàn thành cho từng phân xưởng riêng biệt, thời gian bảo hành sẽ được tính từ thời điểm nghiệm thu đó cho từng phân xưởng tương ứng

Thời gian bảo hành là 12 tháng & trường hợp bên A muốn nghiệm thu hoàn thành cho từng phân xưởng riêng biệt, thời gian bảo hành sẽ được tính từ thời điểm nghiệm thu đó cho từng phân xưởng tương ứng Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ