Công nhân viên làm việc trong nhà xưởng thuê phải chấp hành nghiêm túc nội quy an ninh trật tự địa phương, nội quy an toàn vệ sinh lao động và nội quy PCCC

Công nhân viên làm việc trong nhà xưởng thuê phải chấp hành nghiêm túc nội quy an ninh trật tự địa phương, nội quy an toàn vệ sinh lao động và nội quy PCCC Tham khảo từ chuyên ngành: https://www.tratuchuyennganh.com Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa