Câu chuyện đã bắt đầu một cách đơn giản như thế

Tham khảo từ chuyên ngành: Đơn giản

bắt đầu một cách đơn giản

Dịch cả câu nào!

Thực hành thêm với nội dung về Xây dựng